Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là một dạng văn bản pháp quy đảm nhận vai trò đặc biệt quan trọng. Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh ghi nhận ngày đăng kí kinh doanh lần đầu và là căn cứ xác thực năng lực pháp lí cho một doanh nghiệp. Hiện nay Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp được gọi là Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp. Nó là tiền đề giúp cho các đơn vị có thể “ đàng hoàng” bước vào sân chơi kinh tế và phát triển doanh nghiệp...

Read More